Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Царенко Павло Петрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 26.04.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "КРИВОРIЗЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ № 1"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 50051 м.Кривий Рiг вулиця Вокзальна, будинок 1
4. Код за ЄДРПОУ 00381516
5. Міжміський код та телефон, факс 056-405-37-23 056-405-37-23
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 81 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 28.04.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 00381516.smida.gov.ua в мережі Інтернет 26.04.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
26.04.2017 звільнено Голова Наглядової Ради Буртник Людмила Борисiвна ЕА 782767
11.11.2000 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
3.1e-05
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 26 квiтня 2017 року (протокол №1/2017 вiд 26.04.2017 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, звiльнено: Голова Наглядової Ради Буртник Людмила Борисiвна (паспорт ЕА 782767 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 11.11.2000), розмiр пакета акцiй: 1,25 грн.; 0,000031%. На посадi перебувала з 26.04.2016 р. по 26.04.2017 р. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
26.04.2017 звільнено Член Наглядової Ради Паученко Микола Володимирович ЕА 741432
17.05.2000 Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
3.1e-05
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 26 квiтня 2017 року (протокол №1/2017 вiд 26.04.2017 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, звiльнено: Член Наглядової Ради Паученко Микола Володимирович (паспорт ЕА 741432 Ленiнським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 17.05.2000), розмiр пакета акцiй: 1,25 грн.; 0,000031%. На посадi перебував з 26.04.2016 р. по 26.04.2017 р. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
26.04.2017 звільнено Член Наглядової Ради Петрова Валентина Миколаївна ЕА 919281
17.04.2002 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
3.1e-05
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 26 квiтня 2017 року (протокол №1/2017 вiд 26.04.2017 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, звiльнено: Член Наглядової Ради Петрова Валентина Миколаївна (паспорт ЕА 919281 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 17.04.2002), розмiр пакета акцiй: 1,25 грн.; 0,000031%. На посадi перебувала з 26.04.2016 р. по 26.04.2017 р. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
26.04.2017 обрано Член Наглядової Ради Буртник Людмила Борисiвна ЕА 782767
11.11.2000 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
3.1e-05
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 26 квiтня 2017 року (протокол №1/2017 вiд 26.04.2017 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, обрано: Член Наглядової Ради Буртник Людмила Борисiвна (паспорт ЕА 782767 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 11.11.2000), розмiр пакета акцiй: 1,25 грн.; 0,000031%, обрана як акцiонер. Протягом останнiх 5 рокiв займала iншi посади: директор "ЄЛIСАВЕТ-IСТЕЙТ", директор ТОВ "ЕЛЬДОРАДО". На посаду обрана до наступних рiчних зборiв. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
26.04.2017 обрано Член Наглядової Ради Петрова Валентина Миколаївна ЕА 919281
17.04.2002 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
3.1e-05
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 26 квiтня 2017 року (протокол №1/2017 вiд 26.04.2017 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, обрано: Член Наглядової Ради Петрова Валентина Миколаївна (паспорт ЕА 919281 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 17.04.2002), розмiр пакета акцiй: 1,25 грн.; 0,000031%, обрана як акцiонер. Протягом останнiх 5 рокiв займала iншi посади: директор ПрАТ "ПАЛЯНИЦЯ". На посаду обрана до наступних рiчних зборiв. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
26.04.2017 обрано Член Наглядової Ради Ткаченко Олена Валерiївна ЕВ 240385
15.09.2009 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 26 квiтня 2017 року (протокол №1/2017 вiд 26.04.2017 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, обрано: Член Наглядової Ради Ткаченко Олена Валерiївна (паспорт ЕВ 240385 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 15.09.2009), розмiр пакета акцiй: 0%, обрана як представник акцiонера ТОВ «ДОБРЕ МОЛОКО» (код ЄДРПОУ 37297921; 25009, м.Кропивницький, вул.Глинки,3; розмiр пакету акцiй: 387590 грн.; 9,68975%). Протягом останнiх 5 рокiв займала iншi посади: юрисконсульт ТОВ "БУДРЕМКОНСАЛТ", юрисконсульт ТОВ "АЛЕКСКОРТ". На посаду обрана до наступних рiчних зборiв. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
26.04.2017 обрано Член Наглядової Ради Макарська Наталя Вiкторiвна ЕВ 000727
13.05.2003 Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 26 квiтня 2017 року (протокол №1/2017 вiд 26.04.2017 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, обрано: Член Наглядової Ради Макарська Наталя Вiкторiвна (паспорт ЕВ 000727 Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 13.05.2003), розмiр пакета акцiй: 0%, обрана як незалежний директор. Протягом останнiх 5 рокiв займала iншi посади: економiст ТОВ "КIРОВОГРАДХЛIБ", економiст з планування ТОВ "БУДРЕМКОНСАЛТ". На посаду обрана до наступних рiчних зборiв. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
26.04.2017 обрано Член Наглядової Ради Ростовцева Олена Вадимiвна ЕА 441553
15.05.1998 Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 26 квiтня 2017 року (протокол №1/2017 вiд 26.04.2017 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, обрано: Член Наглядової Ради Ростовцева Олена Вадимiвна (паспорт ЕА 441553 Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi, 15.05.1998), розмiр пакета акцiй: 0%, обрана як незалежний директор. Протягом останнiх 5 рокiв займала iншi посади: консультант з економiчних питань ПАТ "ПЕРВОМАЙСЬКИЙ МКК". На посаду обрана до наступних рiчних зборiв. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
26.04.2017 звільнено Голова Ревiзiйної комiсiї Малишка Любов Павлiвна ЕА 706433
29.12.1999 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2017 року (протокол №1/2017 вiд 26.04.2017 року), в зв'язку з затвердженням нової редакцiї статуту, яким не передбачається обрання ревiзiйної комiсiї, достроково звiльнено: Голова Ревiзiйної комiсiї Малишка Любов Павлiвна (паспорт ЕА 706433 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 29.12.1999), розмiр пакета акцiй: 0%. На посадi перебувала з 28.04.2015 р. по 26.04.2017 р. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
26.04.2017 звільнено Член Ревiзiйної комiсiї Коверга Людмила Iванiвна ЕА 699783
11.01.2000 Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2017 року (протокол №1/2017 вiд 26.04.2017 року), в зв'язку з затвердженням нової редакцiї статуту, яким не передбачається обрання ревiзiйної комiсiї, достроково звiльнено: Член Ревiзiйної комiсiї Коверга Людмила Iванiвна (паспорт ЕА 699783 Ленiнським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 11.01.2000), розмiр пакета акцiй: 0%. На посадi перебувала з 28.04.2015 р. по 26.04.2017 р. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
26.04.2017 звільнено Член Ревiзiйної комiсiї Русанова Вiкторiя Анатолiївна ЕА 596307
06.01.1999 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2017 року (протокол №1/2017 вiд 26.04.2017 року), в зв'язку з затвердженням нової редакцiї статуту, яким не передбачається обрання ревiзiйної комiсiї, достроково звiльнено: Член Ревiзiйної комiсiї Русанова Вiкторiя Анатолiївна (паспорт ЕА 596307 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 06.01.1999), розмiр пакета акцiй: 0%. На посадi перебувала з 28.04.2015 р. по 26.04.2017 р.Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
26.04.2017 обрано Голова наглядової ради Ростовцева Олена Вадимiвна ЕА 441553
15.05.1998 Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради вiд 26.04.2017 року (протокол №2017/04/18 вiд 26.04.2017 року) обрано: Голова наглядової ради Ростовцева Олена Вадимiвна (паспорт ЕА 441553 Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 15.05.1998). розмiр пакета акцiй: 0%, обрана як незалежний директор. Протягом останнiх 5 рокiв займала iншi посади: консультант з економiчних питань ПАТ "ПЕРВОМАЙСЬКИЙ МКК". На посаду обрана до наступних рiчних зборiв. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.