Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Царенко Павло Петрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 27.04.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "КРИВОРIЗЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ № 1"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 50051 мiсто Кривий Рiг вулиця Вокзальна, будинок 1
4. Код за ЄДРПОУ 00381516
5. Міжміський код та телефон, факс (056)405-37-23 (056)405-37-23
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет 27.04.2016
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
26.04.2016 звільнено Голова Наглядової Ради Буртник Людмилу Борисiвну ЕА 782767
11.11.2000 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
3.1e-05
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2016 року (протокол №1/2016 вiд 26.04.2016 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, звiльнено:
1. Голову Наглядової Ради Буртник Людмилу Борисiвну (паспорт серiї ЕА №782767, виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 11 листопада 2000 року), яка володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 0,000031%. На посадi перебувала з 28.04.2015 року по 26.04.2016 року.
2.Члена Наглядової Ради Паученка Миколу Володимировича (паспорт серiї ЕА №741432, виданий Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 17 травня 2000 року), який володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 0,000031%. На посадi перебував з 28.04.2015 року по 26.04.2016 року.
3. Члена Наглядової Ради Петрову Валентину Миколаївну (паспорт серiї ЕА №919281, виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 17 квiтня 2002 року), яка володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 0,000031%. На посадi перебувала з 28.04.2015 року по 26.04.2016 року.

Звiльненi посадовi особи непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не мають.

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2016 року (протокол №1/2016 вiд 26.04.2016 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, обранi:
1. Член Наглядової Ради Буртник Людмила Борисiвна (паспорт серiї ЕА №782767, виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 11 листопада 2000 року), яка володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 0,000031%. Протягом своєї дiяльностi обiймала наступнi посади: директор ФОП Тригорло, директор ТОВ "ЄЛIСАВЕТ-IСТЕЙТ". На посаду обрана термiном на три роки. Володiє 5 (п'ятьма) акцiями товариства.
2. Член Наглядової Ради Паученко Микола Володимирович (паспорт серiї ЕА №741432, виданий Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 17 травня 2000 року), який володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 0,000031%. Протягом своєї дiяльностi обiймав наступнi посади: водiй ПрАТ "ПАЛЯНИЦЯ", директор ТОВ "ТРЕЙДКОМКОНСАЛТ". На посаду обраний термiном на три роки. Володiє 5 (п'ятьма) акцiями товариства.
3. Член Наглядової Ради Петрова Валентина Миколаївна (паспорт серiї ЕА №919281, виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 17 квiтня 2002 року), яка володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 0,000031%. Протягом своєї дiяльностi обiймала наступнi посади: в.о. голови правлiння ПрАТ "ПАЛЯНИЦЯ", голова правлiння ПрАТ "ПАЛЯНИЦЯ", директор ПрАТ "ПАЛЯНИЦЯ". На посаду обрана термiном на три роки. Володiє 5 (п'ятьма) акцiями товариства.

Рiшенням Наглядової ради вiд 26.04.2016 року (протокол №2016/04/26 вiд 26.04.2016 року) головою Наглядової ради обрано:
Буртник Людмила Борисiвна (паспорт серiї ЕА №782767, виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 11 листопада 2000 року), яка володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 0,000031%. Протягом своєї дiяльностi обiймала наступнi посади: директор ФОП Тригорло, директор ТОВ "ЄЛIСАВЕТ-IСТЕЙТ". На посаду обрана термiном на три роки.

Обранi посадовi особи непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не мають.
26.04.2016 звільнено Член Наглядової Ради Паученко Микола Володимирович ЕА 741432
17.05.2000 Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
3.1e-05
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2016 року (протокол №1/2016 вiд 26.04.2016 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, звiльнено:
1. Голову Наглядової Ради Буртник Людмилу Борисiвну (паспорт серiї ЕА №782767, виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 11 листопада 2000 року), яка володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 0,000031%. На посадi перебувала з 28.04.2015 року по 26.04.2016 року.
2.Члена Наглядової Ради Паученка Миколу Володимировича (паспорт серiї ЕА №741432, виданий Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 17 травня 2000 року), який володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 0,000031%. На посадi перебував з 28.04.2015 року по 26.04.2016 року.
3. Члена Наглядової Ради Петрову Валентину Миколаївну (паспорт серiї ЕА №919281, виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 17 квiтня 2002 року), яка володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 0,000031%. На посадi перебувала з 28.04.2015 року по 26.04.2016 року.

Звiльненi посадовi особи непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не мають.

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2016 року (протокол №1/2016 вiд 26.04.2016 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, обранi:
1. Член Наглядової Ради Буртник Людмила Борисiвна (паспорт серiї ЕА №782767, виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 11 листопада 2000 року), яка володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 0,000031%. Протягом своєї дiяльностi обiймала наступнi посади: директор ФОП Тригорло, директор ТОВ "ЄЛIСАВЕТ-IСТЕЙТ". На посаду обрана термiном на три роки. Володiє 5 (п'ятьма) акцiями товариства.
2. Член Наглядової Ради Паученко Микола Володимирович (паспорт серiї ЕА №741432, виданий Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 17 травня 2000 року), який володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 0,000031%. Протягом своєї дiяльностi обiймав наступнi посади: водiй ПрАТ "ПАЛЯНИЦЯ", директор ТОВ "ТРЕЙДКОМКОНСАЛТ". На посаду обраний термiном на три роки. Володiє 5 (п'ятьма) акцiями товариства.
3. Член Наглядової Ради Петрова Валентина Миколаївна (паспорт серiї ЕА №919281, виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 17 квiтня 2002 року), яка володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 0,000031%. Протягом своєї дiяльностi обiймала наступнi посади: в.о. голови правлiння ПрАТ "ПАЛЯНИЦЯ", голова правлiння ПрАТ "ПАЛЯНИЦЯ", директор ПрАТ "ПАЛЯНИЦЯ". На посаду обрана термiном на три роки. Володiє 5 (п'ятьма) акцiями товариства.

Рiшенням Наглядової ради вiд 26.04.2016 року (протокол №2016/04/26 вiд 26.04.2016 року) головою Наглядової ради обрано:
Буртник Людмила Борисiвна (паспорт серiї ЕА №782767, виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 11 листопада 2000 року), яка володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 0,000031%. Протягом своєї дiяльностi обiймала наступнi посади: директор ФОП Тригорло, директор ТОВ "ЄЛIСАВЕТ-IСТЕЙТ". На посаду обрана термiном на три роки.

Обранi посадовi особи непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не мають.
26.04.2016 звільнено Член Наглядової Ради Петрова Валентина Миколаївна ЕА 919281
17.04.2002 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
3.1e-05
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2016 року (протокол №1/2016 вiд 26.04.2016 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, звiльнено:
1. Голову Наглядової Ради Буртник Людмилу Борисiвну (паспорт серiї ЕА №782767, виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 11 листопада 2000 року), яка володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 0,000031%. На посадi перебувала з 28.04.2015 року по 26.04.2016 року.
2.Члена Наглядової Ради Паученка Миколу Володимировича (паспорт серiї ЕА №741432, виданий Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 17 травня 2000 року), який володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 0,000031%. На посадi перебував з 28.04.2015 року по 26.04.2016 року.
3. Члена Наглядової Ради Петрову Валентину Миколаївну (паспорт серiї ЕА №919281, виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 17 квiтня 2002 року), яка володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 0,000031%. На посадi перебувала з 28.04.2015 року по 26.04.2016 року.

Звiльненi посадовi особи непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не мають.

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2016 року (протокол №1/2016 вiд 26.04.2016 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, обранi:
1. Член Наглядової Ради Буртник Людмила Борисiвна (паспорт серiї ЕА №782767, виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 11 листопада 2000 року), яка володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 0,000031%. Протягом своєї дiяльностi обiймала наступнi посади: директор ФОП Тригорло, директор ТОВ "ЄЛIСАВЕТ-IСТЕЙТ". На посаду обрана термiном на три роки. Володiє 5 (п'ятьма) акцiями товариства.
2. Член Наглядової Ради Паученко Микола Володимирович (паспорт серiї ЕА №741432, виданий Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 17 травня 2000 року), який володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 0,000031%. Протягом своєї дiяльностi обiймав наступнi посади: водiй ПрАТ "ПАЛЯНИЦЯ", директор ТОВ "ТРЕЙДКОМКОНСАЛТ". На посаду обраний термiном на три роки. Володiє 5 (п'ятьма) акцiями товариства.
3. Член Наглядової Ради Петрова Валентина Миколаївна (паспорт серiї ЕА №919281, виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 17 квiтня 2002 року), яка володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 0,000031%. Протягом своєї дiяльностi обiймала наступнi посади: в.о. голови правлiння ПрАТ "ПАЛЯНИЦЯ", голова правлiння ПрАТ "ПАЛЯНИЦЯ", директор ПрАТ "ПАЛЯНИЦЯ". На посаду обрана термiном на три роки. Володiє 5 (п'ятьма) акцiями товариства.

Рiшенням Наглядової ради вiд 26.04.2016 року (протокол №2016/04/26 вiд 26.04.2016 року) головою Наглядової ради обрано:
Буртник Людмила Борисiвна (паспорт серiї ЕА №782767, виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 11 листопада 2000 року), яка володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 0,000031%. Протягом своєї дiяльностi обiймала наступнi посади: директор ФОП Тригорло, директор ТОВ "ЄЛIСАВЕТ-IСТЕЙТ". На посаду обрана термiном на три роки.

Обранi посадовi особи непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не мають.
26.04.2016 обрано Член Наглядової Ради Буртник Людмила Борисiвна ЕА 782767
11.11.2000 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
3.1e-05
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2016 року (протокол №1/2016 вiд 26.04.2016 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, звiльнено:
1. Голову Наглядової Ради Буртник Людмилу Борисiвну (паспорт серiї ЕА №782767, виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 11 листопада 2000 року), яка володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 0,000031%. На посадi перебувала з 28.04.2015 року по 26.04.2016 року.
2.Члена Наглядової Ради Паученка Миколу Володимировича (паспорт серiї ЕА №741432, виданий Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 17 травня 2000 року), який володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 0,000031%. На посадi перебував з 28.04.2015 року по 26.04.2016 року.
3. Члена Наглядової Ради Петрову Валентину Миколаївну (паспорт серiї ЕА №919281, виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 17 квiтня 2002 року), яка володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 0,000031%. На посадi перебувала з 28.04.2015 року по 26.04.2016 року.

Звiльненi посадовi особи непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не мають.

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2016 року (протокол №1/2016 вiд 26.04.2016 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, обранi:
1. Член Наглядової Ради Буртник Людмила Борисiвна (паспорт серiї ЕА №782767, виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 11 листопада 2000 року), яка володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 0,000031%. Протягом своєї дiяльностi обiймала наступнi посади: директор ФОП Тригорло, директор ТОВ "ЄЛIСАВЕТ-IСТЕЙТ". На посаду обрана термiном на три роки. Володiє 5 (п'ятьма) акцiями товариства.
2. Член Наглядової Ради Паученко Микола Володимирович (паспорт серiї ЕА №741432, виданий Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 17 травня 2000 року), який володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 0,000031%. Протягом своєї дiяльностi обiймав наступнi посади: водiй ПрАТ "ПАЛЯНИЦЯ", директор ТОВ "ТРЕЙДКОМКОНСАЛТ". На посаду обраний термiном на три роки. Володiє 5 (п'ятьма) акцiями товариства.
3. Член Наглядової Ради Петрова Валентина Миколаївна (паспорт серiї ЕА №919281, виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 17 квiтня 2002 року), яка володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 0,000031%. Протягом своєї дiяльностi обiймала наступнi посади: в.о. голови правлiння ПрАТ "ПАЛЯНИЦЯ", голова правлiння ПрАТ "ПАЛЯНИЦЯ", директор ПрАТ "ПАЛЯНИЦЯ". На посаду обрана термiном на три роки. Володiє 5 (п'ятьма) акцiями товариства.

Рiшенням Наглядової ради вiд 26.04.2016 року (протокол №2016/04/26 вiд 26.04.2016 року) головою Наглядової ради обрано:
Буртник Людмила Борисiвна (паспорт серiї ЕА №782767, виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 11 листопада 2000 року), яка володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 0,000031%. Протягом своєї дiяльностi обiймала наступнi посади: директор ФОП Тригорло, директор ТОВ "ЄЛIСАВЕТ-IСТЕЙТ". На посаду обрана термiном на три роки.

Обранi посадовi особи непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не мають.
26.04.2016 обрано Член Наглядової Ради Паученко Микола Володимирович ЕА 741432
17.05.2000 Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
3.1e-05
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2016 року (протокол №1/2016 вiд 26.04.2016 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, звiльнено:
1. Голову Наглядової Ради Буртник Людмилу Борисiвну (паспорт серiї ЕА №782767, виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 11 листопада 2000 року), яка володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 0,000031%. На посадi перебувала з 28.04.2015 року по 26.04.2016 року.
2.Члена Наглядової Ради Паученка Миколу Володимировича (паспорт серiї ЕА №741432, виданий Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 17 травня 2000 року), який володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 0,000031%. На посадi перебував з 28.04.2015 року по 26.04.2016 року.
3. Члена Наглядової Ради Петрову Валентину Миколаївну (паспорт серiї ЕА №919281, виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 17 квiтня 2002 року), яка володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 0,000031%. На посадi перебувала з 28.04.2015 року по 26.04.2016 року.

Звiльненi посадовi особи непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не мають.

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2016 року (протокол №1/2016 вiд 26.04.2016 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, обранi:
1. Член Наглядової Ради Буртник Людмила Борисiвна (паспорт серiї ЕА №782767, виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 11 листопада 2000 року), яка володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 0,000031%. Протягом своєї дiяльностi обiймала наступнi посади: директор ФОП Тригорло, директор ТОВ "ЄЛIСАВЕТ-IСТЕЙТ". На посаду обрана термiном на три роки. Володiє 5 (п'ятьма) акцiями товариства.
2. Член Наглядової Ради Паученко Микола Володимирович (паспорт серiї ЕА №741432, виданий Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 17 травня 2000 року), який володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 0,000031%. Протягом своєї дiяльностi обiймав наступнi посади: водiй ПрАТ "ПАЛЯНИЦЯ", директор ТОВ "ТРЕЙДКОМКОНСАЛТ". На посаду обраний термiном на три роки. Володiє 5 (п'ятьма) акцiями товариства.
3. Член Наглядової Ради Петрова Валентина Миколаївна (паспорт серiї ЕА №919281, виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 17 квiтня 2002 року), яка володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 0,000031%. Протягом своєї дiяльностi обiймала наступнi посади: в.о. голови правлiння ПрАТ "ПАЛЯНИЦЯ", голова правлiння ПрАТ "ПАЛЯНИЦЯ", директор ПрАТ "ПАЛЯНИЦЯ". На посаду обрана термiном на три роки. Володiє 5 (п'ятьма) акцiями товариства.

Рiшенням Наглядової ради вiд 26.04.2016 року (протокол №2016/04/26 вiд 26.04.2016 року) головою Наглядової ради обрано:
Буртник Людмила Борисiвна (паспорт серiї ЕА №782767, виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 11 листопада 2000 року), яка володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 0,000031%. Протягом своєї дiяльностi обiймала наступнi посади: директор ФОП Тригорло, директор ТОВ "ЄЛIСАВЕТ-IСТЕЙТ". На посаду обрана термiном на три роки.

Обранi посадовi особи непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не мають.
26.04.2016 обрано Член Наглядової Ради Петрова Валентина Миколаївна ЕА 919281
17.04.2002 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
3.1e-05
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2016 року (протокол №1/2016 вiд 26.04.2016 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, звiльнено:
1. Голову Наглядової Ради Буртник Людмилу Борисiвну (паспорт серiї ЕА №782767, виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 11 листопада 2000 року), яка володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 0,000031%. На посадi перебувала з 28.04.2015 року по 26.04.2016 року.
2.Члена Наглядової Ради Паученка Миколу Володимировича (паспорт серiї ЕА №741432, виданий Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 17 травня 2000 року), який володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 0,000031%. На посадi перебував з 28.04.2015 року по 26.04.2016 року.
3. Члена Наглядової Ради Петрову Валентину Миколаївну (паспорт серiї ЕА №919281, виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 17 квiтня 2002 року), яка володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 0,000031%. На посадi перебувала з 28.04.2015 року по 26.04.2016 року.

Звiльненi посадовi особи непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не мають.

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2016 року (протокол №1/2016 вiд 26.04.2016 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, обранi:
1. Член Наглядової Ради Буртник Людмила Борисiвна (паспорт серiї ЕА №782767, виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 11 листопада 2000 року), яка володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 0,000031%. Протягом своєї дiяльностi обiймала наступнi посади: директор ФОП Тригорло, директор ТОВ "ЄЛIСАВЕТ-IСТЕЙТ". На посаду обрана термiном на три роки. Володiє 5 (п'ятьма) акцiями товариства.
2. Член Наглядової Ради Паученко Микола Володимирович (паспорт серiї ЕА №741432, виданий Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 17 травня 2000 року), який володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 0,000031%. Протягом своєї дiяльностi обiймав наступнi посади: водiй ПрАТ "ПАЛЯНИЦЯ", директор ТОВ "ТРЕЙДКОМКОНСАЛТ". На посаду обраний термiном на три роки. Володiє 5 (п'ятьма) акцiями товариства.
3. Член Наглядової Ради Петрова Валентина Миколаївна (паспорт серiї ЕА №919281, виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 17 квiтня 2002 року), яка володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 0,000031%. Протягом своєї дiяльностi обiймала наступнi посади: в.о. голови правлiння ПрАТ "ПАЛЯНИЦЯ", голова правлiння ПрАТ "ПАЛЯНИЦЯ", директор ПрАТ "ПАЛЯНИЦЯ". На посаду обрана термiном на три роки. Володiє 5 (п'ятьма) акцiями товариства.

Рiшенням Наглядової ради вiд 26.04.2016 року (протокол №2016/04/26 вiд 26.04.2016 року) головою Наглядової ради обрано:
Буртник Людмила Борисiвна (паспорт серiї ЕА №782767, виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 11 листопада 2000 року), яка володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 0,000031%. Протягом своєї дiяльностi обiймала наступнi посади: директор ФОП Тригорло, директор ТОВ "ЄЛIСАВЕТ-IСТЕЙТ". На посаду обрана термiном на три роки.

Обранi посадовi особи непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не мають.
26.04.2016 обрано Голова Наглядової ради Буртник Людмила Борисiвна ЕА 782767
11.11.2000 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
3.1e-05
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2016 року (протокол №1/2016 вiд 26.04.2016 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, звiльнено:
1. Голову Наглядової Ради Буртник Людмилу Борисiвну (паспорт серiї ЕА №782767, виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 11 листопада 2000 року), яка володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 0,000031%. На посадi перебувала з 28.04.2015 року по 26.04.2016 року.
2.Члена Наглядової Ради Паученка Миколу Володимировича (паспорт серiї ЕА №741432, виданий Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 17 травня 2000 року), який володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 0,000031%. На посадi перебував з 28.04.2015 року по 26.04.2016 року.
3. Члена Наглядової Ради Петрову Валентину Миколаївну (паспорт серiї ЕА №919281, виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 17 квiтня 2002 року), яка володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 0,000031%. На посадi перебувала з 28.04.2015 року по 26.04.2016 року.

Звiльненi посадовi особи непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не мають.

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2016 року (протокол №1/2016 вiд 26.04.2016 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, обранi:
1. Член Наглядової Ради Буртник Людмила Борисiвна (паспорт серiї ЕА №782767, виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 11 листопада 2000 року), яка володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 0,000031%. Протягом своєї дiяльностi обiймала наступнi посади: директор ФОП Тригорло, директор ТОВ "ЄЛIСАВЕТ-IСТЕЙТ". На посаду обрана термiном на три роки. Володiє 5 (п'ятьма) акцiями товариства.
2. Член Наглядової Ради Паученко Микола Володимирович (паспорт серiї ЕА №741432, виданий Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 17 травня 2000 року), який володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 0,000031%. Протягом своєї дiяльностi обiймав наступнi посади: водiй ПрАТ "ПАЛЯНИЦЯ", директор ТОВ "ТРЕЙДКОМКОНСАЛТ". На посаду обраний термiном на три роки. Володiє 5 (п'ятьма) акцiями товариства.
3. Член Наглядової Ради Петрова Валентина Миколаївна (паспорт серiї ЕА №919281, виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 17 квiтня 2002 року), яка володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 0,000031%. Протягом своєї дiяльностi обiймала наступнi посади: в.о. голови правлiння ПрАТ "ПАЛЯНИЦЯ", голова правлiння ПрАТ "ПАЛЯНИЦЯ", директор ПрАТ "ПАЛЯНИЦЯ". На посаду обрана термiном на три роки. Володiє 5 (п'ятьма) акцiями товариства.

Рiшенням Наглядової ради вiд 26.04.2016 року (протокол №2016/04/26 вiд 26.04.2016 року) головою Наглядової ради обрано:
Буртник Людмила Борисiвна (паспорт серiї ЕА №782767, виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 11 листопада 2000 року), яка володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 0,000031%. Протягом своєї дiяльностi обiймала наступнi посади: директор ФОП Тригорло, директор ТОВ "ЄЛIСАВЕТ-IСТЕЙТ". На посаду обрана термiном на три роки.

Обранi посадовi особи непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не мають.