Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Царенко Павло Петрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П.
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Криворiзький хлiбокомбiнат №1"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 50051 м.Кривий Рiг вул.Вокзальна, 1
4. Код за ЄДРПОУ 00381516
5. Міжміський код та телефон, факс 056-405-37-23 405-37-23
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 29.05.2015
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 00381516.smid.gov.ua в мережі Інтернет 29.04.2015
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
28.04.2015 звільнено Голова Наглядової ради Буртник Людмила Борисiвна ЕА 782767
11.11.2000 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 28 квiтня 2015 року (протокол №1/2015 вiд 28.04.2015 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, ЗВIЛЬНЕНО: Голову Наглядової Ради Члена Наглядової Ради Буртник Людмилу Борисiвну (паспорт ЕА 782767 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 11.11.2000), розмiр пакета акцiй: 0 шт. На посадi перебувала з 06.09.2012 року по 28.04.2015 року. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
28.04.2015 звільнено Член Наглядової ради Паученко Микола Володимирович ЕА 741432
17.05.2000 Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 28 квiтня 2015 року (протокол №1/2015 вiд 28.04.2015 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, ЗВIЛЬНЕНО: Члена Наглядової Ради Паученка Миколу Володимировича (паспорт ЕА 741432 Ленiнським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 17.05.2000), розмiр пакета акцiй: 0 шт. На посадi перебував з 06.09.2012 року по 28.04.2015 року. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
28.04.2015 звільнено Член Наглядової ради Петрова Валентина Миколаївна ЕА 919281
17.04.2002 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 28 квiтня 2015 року (протокол №1/2015 вiд 28.04.2015 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, ЗВIЛЬНЕНО: Члена Наглядової Ради Петрову Валентину Миколаївну (паспорт ЕА 919281 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 17.04.2002), розмiр пакета акцiй: 0 шт. На посадi перебувала з 06.09.2012 року по 28.04.2015 року. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
28.04.2015 звільнено Голова Ревiзiйної комiсiї МалишкаЛюбов Павлiвна ЕА 706433
29.12.1999 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 28 квiтня 2015 року (протокол №1/2015 вiд 28.04.2015 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, ЗВIЛЬНЕНО: Голову Ревiзiйної комiсiї Малишку Любов Павлiвну (паспорт ЕА 706433 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 29.12.1999), розмiр пакета акцiй: 0 шт. На посадi перебувала з 06.09.2012 року по 28.04.2015 року. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
28.04.2015 звільнено Член Ревiзiйної комiсiї Коверга Людмила Iванiвна ЕА 699783
11.01.2000 Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 28 квiтня 2015 року (протокол №1/2015 вiд 28.04.2015 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, ЗВIЛЬНЕНО: Члена Ревiзiйної комiсiї Ковергу Людмилу Iванiвну (паспорт ЕА 699783 Ленiнським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 11.01.2000), розмiр пакета акцiй: 0 шт. На посадi перебувала з 06.09.2012 року по 28.04.2015 року. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
28.04.2015 звільнено Член Ревiзiйної комiсiї Русанова Вiкторiя Анатолiївна ЕА 596307
06.01.1999 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 28 квiтня 2015 року (протокол №1/2015 вiд 28.04.2015 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, ЗВIЛЬНЕНО: Члена Ревiзiйної комiсiї Русанову Вiкторiю Анатолiївну (паспорт ЕА 596307 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 06.01.1999), розмiр пакета акцiй: 0 шт. На посадi перебувала з 06.09.2012 року по 28.04.2015 року. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
28.04.2015 обрано Член Наглядової ради Буртник Людмила Борисiвна ЕА 782767
11.11.2000 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 28 квiтня 2015 року (протокол №1/2015 вiд 28.04.2015 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, ОБРАНО: Члена Наглядової Ради Буртник Людмилу Борисiвну (паспорт ЕА 782767 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 11.11.2000), розмiр пакета акцiй: 0 шт. Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: директор ФОП Тригорло, директор ТОВ "Єлiсавет-Iстейт". На посаду обрана термiном на 3 роки. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
28.04.2015 обрано Член Наглядової ради Паученко Микола Володимирович ЕА 741432
17.05.2000 Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 28 квiтня 2015 року (протокол №1/2015 вiд 28.04.2015 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, ОБРАНО: Члена Наглядової Ради Паученка Миколу Володимировича (паспорт ЕА 741432 Ленiнським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 17.05.2000), розмiр пакета акцiй: 0 шт. Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: водiй ПрАТ "ПАЛЯНИЦЯ", директор ТОВ "Трейдкомконсалт". На посаду обраний термiном на 3 роки. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
28.04.2015 обрано Член Наглядової ради Петрова Валентина Миколаївна ЕА 919281
17.04.2002 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 28 квiтня 2015 року (протокол №1/2015 вiд 28.04.2015 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, ОБРАНО: Члена Наглядової Ради Петрову Валентину Миколаївну (паспорт ЕА 919281 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 17.04.2002), розмiр пакета акцiй: 0 шт. Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: в.о. голови правлiння ПрАТ "ПАЛЯНИЦЯ", голова правлiння ПрАТ "ПАЛЯНИЦЯ", директор ПрАТ "ПАЛЯНИЦЯ". На посаду обрана термiном на 3 роки. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
28.04.2015 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Малишка Любов Павлiвна ЕА 706433
29.12.1999 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 28 квiтня 2015 року (протокол №1/2015 вiд 28.04.2015 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, ОБРАНО: Члена ревiзiйної комiсiї Малишку Любов Павлiвну (паспорт ЕА 706433 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 29.12.1999), розмiр пакета акцiй: 0 шт. Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: бухгалтер-ревiзор ПАТ "Кiровоградський хлiбозавод". На посаду обрана термiном на 3 роки. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
28.04.2015 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Коверга Людмила Iванiвна ЕА 699783
11.01.2000 Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 28 квiтня 2015 року (протокол №1/2015 вiд 28.04.2015 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, ОБРАНО: Члена Ревiзiйної комiсiї Ковергу Людмилу Iванiвну (паспорт ЕА 699783 Ленiнським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 11.01.2000), розмiр пакета акцiй: 0 шт. Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: економiст ВАТ "Акустика", бухгалтер ТОВ "Кiровоградспецснаб". На посаду обрана термiном на 3 роки. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
28.04.2015 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Русанова Вiкторiя Анатолiївна ЕА 596307
06.01.1999 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 28 квiтня 2015 року (протокол №1/2015 вiд 28.04.2015 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, ОБРАНО: Члена Ревiзiйної комiсiї Русанову Вiкторiю Анатолiївну (паспорт ЕА 596307 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 06.01.1999), розмiр пакета акцiй: 0 шт. Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: оператор ПК ТОВ "СП Лiгурiя". На посаду обрана термiном на 3 роки. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
28.04.2015 обрано Голова Наглядової ради Буртник Людмила Борисiвна ЕА 782767
11.11.2000 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради вiд 28 квiтня 2015 року (протокол №2015/04/28 вiд 28.04.2015 року) головою Наглядової ради ОБРАНО: Буртник Людмилу Борисiвну (паспорт ЕА 782767 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 11.11.2000), розмiр пакета акцiй: 0 шт. Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: директор ФОП Тригорло, директор ТОВ "Єлiсавет-Iстейт". На посаду обрана термiном на 3 роки. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
28.04.2015 обрано Голова Ревiзiйної комiсiї Малишка Любов Павлiвна ЕА 706433
29.12.1999 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням Ревiзiйної комiсiї вiд 28 квiтня 2015 року (протокол №3/2015 вiд 28.04.2015 року) головою Ревiзiйної комiсiї ОБРАНО: Малишку Любов Павлiвну (паспорт ЕА 706433 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 29.12.1999), розмiр пакета акцiй: 0 шт. Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: бухгалтер-ревiзор ПАТ "Кiровоградський хлiбозавод". На посаду обрана термiном на 3 роки. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.