Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Царенко Павло Петрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 25.06.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИВОРIЗЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ №1»
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 50051 м.Кривий Рiг вулиця Вокзальна, будинок 1
4. Код за ЄДРПОУ 00381516
5. Міжміський код та телефон, факс 056-405-37-23 056-405-37-23
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.06.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 120 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 26.06.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 00381516.smida.gov.ua в мережі Інтернет 25.06.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну типу акціонерного товариства

№ з/п Дата вчинення дії Повне найменування акціонерного товариства до зміни Повне найменування акціонерного товариства після зміни
1 2 3 4
1 22.06.2018 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИВОРIЗЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ №1» ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИВОРIЗЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ №1»
Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення та найменування уповноваженого органу емiтента, що прийняв рiшення про змiну типу товариства: 25 квiтня 2018 року, Загальнi збори акцiонерiв. Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань: 22 червня 2018 року. Повне найменування акцiонерного товариства до змiни: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИВОРIЗЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ №1». Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИВОРIЗЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ №1».