Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Царенко Павло Петрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 26.04.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "КРИВОРIЗЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ № 1"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 50051 м.Кривий Рiг вулиця Вокзальна, будинок 1
4. Код за ЄДРПОУ 00381516
5. Міжміський код та телефон, факс 056-405-37-23 056-405-37-23
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 81 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 27.04.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 00381516.smida.gov.ua в мережі Інтернет 26.04.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
25.04.2018 звільнено Член Наглядової Ради Буртник Людмила Борисiвна ЕА 782767
11.11.2000 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
3.1e-05
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2018 року (протокол №1/2018 вiд 25.04.2018 року), в зв'язку з переобранням наглядової ради товариства на новий строк, звiльнено: Член Наглядової Ради Буртник Людмила Борисiвна (паспорт ЕА 782767 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 11.11.2000), розмiр пакета акцiй: 1,25 грн.; 0,000031%. На посадi перебувала з 26.04.2017 р. по 25.04.2018 р. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

25.04.2018 звільнено Член Наглядової Ради Петрова Валентина Миколаївна ЕА 919281
17.04.2002 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
3.1e-05
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2018 року (протокол №1/2018 вiд 25.04.2018 року), в зв'язку з переобранням наглядової ради товариства на новий строк, звiльнено: Член Наглядової Ради Петрова Валентина Миколаївна (паспорт ЕА 919281 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 17.04.2002), розмiр пакета акцiй: 1,25 грн.; 0,000031%. На посадi перебувала з 26.04.2017 р. по 25.04.2018 р. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
25.04.2018 звільнено Член Наглядової Ради Ткаченко Олена Валерiївна ЕВ 240385
15.09.2009 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2018 року (протокол №1/2018 вiд 25.04.2018 року), в зв'язку з переобранням наглядової ради товариства на новий строк, звiльнено: Член Наглядової Ради Ткаченко Олена Валерiївна (паспорт ЕВ 240385 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 15.09.2009), розмiр пакета акцiй: 0%. На посадi перебувала з 26.04.2017 р. по 25.04.2018 р. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
25.04.2018 звільнено Член Наглядової Ради Макарська Наталя Вiкторiвна ЕВ 000727
13.05.2003 Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2018 року (протокол №1/2018 вiд 25.04.2018 року), в зв'язку з переобранням наглядової ради товариства на новий строк, звiльнено: Член Наглядової Ради Макарська Наталя Вiкторiвна (паспорт ЕВ 000727 Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 13.05.2003), розмiр пакета акцiй: 0%. На посадi перебувала з 26.04.2017 р. по 25.04.2018 р. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
25.04.2018 звільнено Голова Наглядової Ради Ростовцева Олена Вадимiвна ЕА 441553
15.05.1998 Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2018 року (протокол №1/2018 вiд 25.04.2018 року), в зв'язку з переобранням наглядової ради товариства на новий строк, звiльнено: Голова Наглядової Ради Ростовцева Олена Вадимiвна (паспорт ЕА 441553 Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi, 15.05.1998), розмiр пакета акцiй: 0%. На посадi перебувала з 26.04.2017 р. по 25.04.2018 р. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
25.04.2018 обрано Член Наглядової Ради Буртник Людмила Борисiвна ЕА 782767
11.11.2000 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
3.1e-05
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2018 року (протокол №1/2018 вiд 25.04.2018 року), в зв'язку з переобранням наглядової ради товариства на новий строк, обрано: Член Наглядової Ради Буртник Людмила Борисiвна (паспорт ЕА 782767 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 11.11.2000), розмiр пакета акцiй: 1,25 грн.; 0,000031%, обрана як акцiонер. Протягом останнiх 5 рокiв займала iншi посади: директор "ЄЛIСАВЕТ-IСТЕЙТ", директор ТОВ "ЕЛЬДОРАДО". На посаду обрана на термiн 3 роки. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
25.04.2018 обрано Член Наглядової Ради Письменна Наталiя Олексiївна ЕА 530368
21.10.1998 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2018 року (протокол №1/2018 вiд 25.04.2018 року), в зв'язку з переобранням наглядової ради товариства на новий строк, обрано: Член Наглядової Ради Письменна Наталiя Олексiївна (паспорт ЕА 530368 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 21.10.1998), розмiр пакета акцiй: 0%, обрана як незалежний директор. Протягом останнiх 5 рокiв займала iншi посади: директор ТОВ "ЗСФ", економiст ТОВ "КIРОВОГРАДСПЕЦСНАБ", економiст ТОВ "КIРОВОГРАДПРОДЕКСПОРТ", економiст ТОВ "РIТЕЙЛ ТРЕЙД". На посаду обрана на термiн 3 роки. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
25.04.2018 обрано Член Наглядової Ради Чернявська Юлiя Iванiвна ЕВ 347000
03.10.2013 Кiровським РВ у м. Кiровоградi УДМС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2018 року (протокол №1/2018 вiд 25.04.2018 року), в зв'язку з переобранням наглядової ради товариства на новий строк, обрано: Член Наглядової Ради Чернявська Юлiя Iванiвна (паспорт ЕВ 347000 Кiровським РВ у м. Кiровоградi УДМС України в Кiровоградськiй областi 03.10.2013), розмiр пакета акцiй: 0%, обрана як незалежний директор. Протягом останнiх 5 рокiв займала iншi посади: юрисконсульт ТОВ "МАГАЗИН "1001 ДРIБНИЦЯ", юрисконсульт 1 категорiї ТОВ "АЛЕКСКОРТ", директор ТОВ "ТРЕЙДКОМКОНСАЛТ". На посаду обрана на термiн 3 роки. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
25.04.2018 обрано Голова наглядової ради Буртник Людмила Борисiвна ЕА 782767
11.11.2000 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
3.1e-05
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради вiд 25.04.2018 року (протокол №2018/04/25 вiд 25.04.2018 року) обрано: Голова наглядової ради Буртник Людмила Борисiвна (паспорт ЕА 782767 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 11.11.2000), розмiр пакета акцiй: 1,25 грн.; 0,000031%. Протягом останнiх 5 рокiв займала iншi посади: директор "ЄЛIСАВЕТ-IСТЕЙТ", директор ТОВ "ЕЛЬДОРАДО". На посаду обрана на термiн 3 роки.. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.