Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Царенко Павло Петрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 13.03.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "КРИВОРIЗЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ № 1"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 50051 м.Кривий Рiг вулиця Вокзальна, будинок 1
4. Код за ЄДРПОУ 00381516
5. Міжміський код та телефон, факс 056-405-37-23 056-405-37-23
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 13.03.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 52 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 16.03.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 00381516.smida.gov.ua в мережі Інтернет 13.03.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
12.03.2018 звільнено Головний бухгалтер Нiзова Олена Миколаївна АК 947619
09.06.2000 Саксаганським РВ Криворiзького УМВСУ у Днiпропетровськiй областi
0
Зміст інформації:
Згiдно Наказу директора №3-К вiд 12.03.2018 року в зв'язку зi звiльненням за власним бажанням, звiльнено: головний бухгалтер Нiзова Олена Миколаївна (паспорт АК 947619 Саксаганським РВ Криворiзького УМВСУ у Днiпропетровськiй областi 09.06.2000), розмiр пакета акцiй: 0 грн. На посадi перебувала з 23.01.2018 р. по 12.03.2018 р. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
12.03.2018 призначено Головний бухгалтер Хiхлата Лiлiя Василiвна АЕ 265671
09.08.1996 Дзержинським РВ Криворiзького УМВСУ у Днiпропетровськiй областi
0
Зміст інформації:
Згiдно Наказу директора №3-К вiд 12.03.2018 року в зв'язку зi звiльненням за власним бажанням, призначено з 14.03.2018 року: головний бухгалтер Хiхлата Лiлiя Василiвна (паспорт АЕ 265671 Дзержинським РВ Криворiзького УМВСУ у Днiпропетровськiй областi 09.08.1996), розмiр пакета акцiй: 0 грн. Протягом останнiх 5 рокiв займала iншi посади: бухгалтер РСП м.Кривий Рiг ПАТ «Юрiя». На посаду призначена безстроково. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.