Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Царенко Павло Петрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 05.07.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "КРИВОРIЗЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ № 1"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 50051 м.Кривий Рiг вулиця Вокзальна, будинок 1
4. Код за ЄДРПОУ 00381516
5. Міжміський код та телефон, факс 056-405-37-23 056-405-37-23
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 05.07.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 126 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 07.07.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 00381516.smida.gov.ua в мережі Інтернет 05.07.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 05.07.2017 514.524 12034 4.271
Зміст інформації:
05 липня 2017р. Загальнi збори акцiонерiв надали згоду на вчинення значного правочину. Iстотнi умови правочину: Предмет правочину: В забезпечення кредитування ПАТ «Криворiжхлiб» Товариство надає в заставу власнi основнi засоби, якi знаходяться за адресою: Днiпропетровська обл., м. Кривiй Рiг, вул. Сиволапа, 47, Заставодержателю – ПАТ «СБЕРБАНК» згiдно договору застави №2 вiд 26.04.2013 року та всi договори про внесення змiн до нього, укладенi в 2015-2016 роках. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину 514 523,54 грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 12 034 000 грн. Її спiввiдношення до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 4,271%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, всього: 15 503 604; що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 12 402 869; що проголосували «за»: 12 402 869; що проголосували «проти» прийняття рiшення: 0.
2 05.07.2017 2319.072 12034 19.271
Зміст інформації:
05 липня 2017р. Загальнi збори акцiонерiв надали згоду на вчинення значного правочину. Iстотнi умови правочину: Предмет правочину: В забезпечення кредитування ПАТ «Криворiжхлiб» Товариство надає в iпотеку комплекс будiвель та споруд, якi знаходяться за адресою: Днiпропетровська обл., м. Кривiй Рiг, вул. Сиволапа, 47, Заставодержателю – ПАТ «СБЕРБАНК» згiдно iпотечного договору, посвiдченого приватним нотарiусом Криворiзького мiського нотарiального округу Днiпропетровської областi Рисiною С.В. 26.04.2013 року, зареєстрованого в реєстрi за №799 та всi договори про внесення змiн до нього, укладенi в 2015-2016 роках. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину 2 319 071,65 грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 12 034 000 грн. Її спiввiдношення до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 19,271%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, всього: 15 503 604; що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 12 402 869; що проголосували «за»: 12 402 869; що проголосували «проти» прийняття рiшення: 0.
3 05.07.2017 553.765 12034 4.602
Зміст інформації:
05 липня 2017р. Загальнi збори акцiонерiв надали згоду на вчинення значного правочину. Iстотнi умови правочину: Предмет правочину: В забезпечення кредитування ПАТ «Криворiжхлiб» Товариство надає в заставу власнi основнi засоби, якi знаходяться за адресою: Днiпропетровська обл., м. Кривiй Рiг, вул. Вокзальна, 1 та вул.Демиденка,1, Заставодержателю – ПАТ «СБЕРБАНК» згiдно договору застави №5 вiд 27.08.2012 року та всi договори про внесення змiн до нього, укладенi в 2015-2016 роках. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину 553 765 грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 12 034 000 грн. Її спiввiдношення до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 4,602%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, всього: 15 503 604; що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 12 402 869; що проголосували «за»: 12 402 869; що проголосували «проти» прийняття рiшення: 0.
4 05.07.2017 4419.653 12034 36.726
Зміст інформації:
05 липня 2017р. Загальнi збори акцiонерiв надали згоду на вчинення значного правочину. Iстотнi умови правочину: Предмет правочину: В забезпечення кредитування ПАТ «Криворiжхлiб» Товариство надає в iпотеку комплекс будiвель та споруд, якi знаходяться за адресою: Днiпропетровська обл., м. Кривiй Рiг, вул. Вокзальна, 1 та вул.Демиденка,1, Заставодержателю – ПАТ «СБЕРБАНК» згiдно iпотечного договору, посвiдченого приватним нотарiусом Криворiзького мiського нотарiального округу Днiпропетровської областi Рисiною С.В. 27.08.2012 року, зареєстрованого в реєстрi за №2257 та всi договори про внесення змiн до нього, укладенi в 2012-2016 роках. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину 4 419 653,05 грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 12 034 000 грн. Її спiввiдношення до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 36,726%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, всього: 15 503 604; що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 12 402 869; що проголосували «за»: 12 402 869; що проголосували «проти» прийняття рiшення: 0.
5 05.07.2017 10368.329 12034 86.159
Зміст інформації:
05 липня 2017р. Загальнi збори акцiонерiв надали згоду на вчинення значного правочину. Iстотнi умови правочину: Предмет правочину: В забезпечення кредитування ПАТ «Криворiжхлiб» Товариство виступає поручителем перед Кредитором – ПАТ «СБЕРБАНК» на повний розмiр зобов’язань Позичальника згiдно договору поруки №3 вiд 04.03.2015 року та всi договори про внесення змiн до нього, укладенi в 2015-2016 роках. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину 10 368 328,72 грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 12 034 000 грн. Її спiввiдношення до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 86,159%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, всього: 15 503 604; що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 12 402 869; що проголосували «за»: 12 402 869; що проголосували «проти» прийняття рiшення: 0.
6 05.07.2017 3362.071 12034 30.431
Зміст інформації:
05 липня 2017р. Загальнi збори акцiонерiв надали згоду на вчинення значного правочину. Iстотнi умови правочину: Предмет правочину: В забезпечення кредитування ПАТ «Криворiжхлiб» Товариство виступає поручителем перед Кредитором – ПАТ «СБЕРБАНК» на повний розмiр зобов’язань Позичальника згiдно договору поруки №3 вiд 04.03.2015 року та всi договори про внесення змiн до нього, укладенi в 2015-2016 роках. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину 3 662 071,30 грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 12 034 000 грн. Її спiввiдношення до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 30,431%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, всього: 15 503 604; що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 12 402 869; що проголосували «за»: 12 402 869; що проголосували «проти» прийняття рiшення: 0.
7 05.07.2017 4746.813 12034 39.445
Зміст інформації:
05 липня 2017р. Загальнi збори акцiонерiв надали згоду на вчинення значного правочину. Iстотнi умови правочину: Предмет правочину: В забезпечення кредитування ПАТ «Криворiжхлiб» Товариство виступає поручителем перед Кредитором – ПАТ «СБЕРБАНК» на повний розмiр зобов’язань Позичальника згiдно договору поруки №3 вiд 04.03.2015 року та всi договори про внесення змiн до нього, укладенi в 2015-2016 роках. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину 4 746 812,96грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 12 034 000 грн. Її спiввiдношення до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 39,445%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, всього: 15 503 604; що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 12 402 869; що проголосували «за»: 12 402 869; що проголосували «проти» прийняття рiшення: 0.