Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Царенко Павло Петрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 05.07.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "КРИВОРIЗЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ № 1"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 50051 м.Кривий Рiг вулиця Вокзальна, будинок 1
4. Код за ЄДРПОУ 00381516
5. Міжміський код та телефон, факс 056-405-37-23 056-405-37-23
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 05.07.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 126 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 07.07.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 00381516.smida.gov.ua в мережі Інтернет 05.07.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 05.07.2017 1000000 12034 8309.79
Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, назва уповноваженого органу – 05.07.2017 року, Загальнi збори акцiонерiв. Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням їх характеру: змiни до Договорiв поруки, застави, iпотечних договорiв, якi укладенi, в якостi забезпечення виконання зобов'язань ПАТ "КРИВОРIЖХЛIБ" (код ЄДРПОУ 00381522) мiж Товариством та ПАТ "СБЕРБАНК", за Договорами про вiдкриття кредитних лiнiй №5-В/13/42/Кл-КБ вiд "26" квiтня 2013 року, №12-В/12/42/КЛ-КБ вiд "27" серпня 2012 року, №13-В/12/42/КЛ-КБ вiд "27" серпня 2012 року, у зв’язку iз змiною умов кредитування ПАТ "КРИВОРIЖХЛIБ" в ПАТ "СБЕРБАНК", таким чином, щоб: граничний сукупний лiмiт кредитування за всiма кредитними договорами, в забезпечення виконання яких наданi майно в заставу/iпотеку та поруку, не перевищував 200 000 000,00 (двiстi мiльйонiв) грн.; максимальний строк кредитування становив не бiльше нiж на 10 (десять) рокiв; мiнiмальна процентна ставка становила не бiльше нiж 24 (двадцять чотири) п.п.; максимальна процентна ставка становила не бiльше 80%. Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 1 000 000 000 грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 12 034 000 грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 8309,79%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, всього: 15 503 604; що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 12 402 869; що проголосували «за»: 12 402 869; що проголосували «проти» прийняття рiшення: 0.