Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 26.04.2017
Дата публікації 16.03.2017 17:46:26
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "КРИВОРІЗЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ № 1"
Юридична адреса* 50051, Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул.Вокзальна, 1
Керівник* Царенко Павло Петрович - Директор. Тел: (056)405-37-23
E-mail* khk1@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИВОРІЗЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ №1" (далі - Товариство) код ЄДРПОУ 00381516, місцезнаходження якого: 50051, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Вокзальна, 1, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться "26" квітня 2017 року об 11:20 год. за адресою місцезнаходження Товариства (50051, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Вокзальна, 1) в приміщенні залу-засідань ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРИВОРІЗЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ № 1" (2-й поверх адміністративного корпусу хлібозаводу № 2, кімната № 5). Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) буде здійснюватись  "26" квітня 2017 року з 10:45 год. до 11:15 год. за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - "20" квітня 2017 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії, установлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування, затвердження регламенту.

3. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2016 рік.

4. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2016 рік.

5. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії за 2016 рік. Затвердження висновків ревізійної комісії за 2016 рік.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. Визначення порядку покриття збитків Товариства.

7. Про внесення змін до статуту Товариства, в зв’язку з приведенням статуту у відповідність до норм чинного законодавства України. Затвердження нової редакції статуту Товариства. Надання повноважень на підписання нової редакції статуту та здійснення усіх необхідних дій, пов’язаних з державною реєстрацією нової редакції статуту та з внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

8. Про припинення дії існуючих в Товаристві внутрішніх положень.

9. Затвердження положення про наглядову раду Товариства.

10. Про припинення повноважень членів наглядової ради.

11. Обрання членів наглядової ради Товариства.

12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради.

13. Про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.

14. Про обрання ревізійної комісії Товариства та визначення строку її повноважень.

15. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (крім значних правочинів, щодо яких є заінтересованість), які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, визначення їх предмету (характеру) та сукупної граничної вартості, в тому числі для значних правочинів з ПАТ "СБЕРБАНК", надання повноважень на визначення доцільності їх укладання, істотних умов та особи, на яку буде покладено обов’язок їх укладення та підписання.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://00381516.smida.gov.ua/. З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства за адресою: Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул. Вокзальна, 1 в кабінеті директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРИВОРІЗЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ №1" (на 2-му поверсі виробничого корпусу хлібозаводу № 2 підприємства (кімната № 1) у робочі дні у робочий час, а також в день зборів в місці проведення зборів до закінчення здійснення реєстрації. Посадовою особою відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є директор ПАТ "КРИВОРІЗЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ №1" Царенко Павло Петрович. Для участі у зборах необхідно мати при собі документи, що ідентифікують особу та підтверджують право участі акціонерів (представників акціонерів) у зборах.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн.)

Найменування показника

Період (тис.грн)

2015 рік

2016 рік

Усього активів

11450

11841

Основні засоби

4111

4015

Довгострокові фінансові інвестиції

--

1

Запаси

2586

3014

Сумарна дебіторська заборгованість

4732

4779

Грошові кошти та їх еквіваленти

21

32

Нерозподілений прибуток (збиток)

(9907)

(9905)

Власний капітал

2394

2394

Статутний капітал

4000

4000

Довгострокові зобов'язання

--

--

Поточні зобов'язання

15156

15545

Чистий прибуток (збиток)

(3513)

(3511)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

16000

16000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

--

--

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

--

--

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

13

13

НАГЛЯДОВА РАДА

Повідомлення оприлюднене в газеті "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №50 від 15.03.2016 року.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Царенко Павло Петрович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 16.03.2017
(дата)