Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 26.04.2016
Дата публікації 14.03.2016 18:21:23
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "КРИВОРІЗЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ № 1"
Юридична адреса* 50051, Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул.Вокзальна, 1
Керівник* Царенко Павло Петрович - Директор. Тел: (056)405-37-23
E-mail* dima@krhleb.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИВОРІЗЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ №1"

(код ЄДРПОУ 00381516),

місцезнаходження якого: 50051, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Вокзальна, 1, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться "26" квітня 2016 року об 11:20 год. за адресою місцезнаходження Товариства (50051, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Вокзальна, 1) в приміщенні залу-засідань ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРИВОРІЗЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ № 1" (2-й поверх адміністративного корпусу хлібозаводу № 2, кімната № 5).

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) буде здійснюватись  "26" квітня 2016 року з 10:45 год. до 11:15 год. за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - "20" квітня 2016 року.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів, обрання членів лічильної комісії, затвердження регламенту.

2. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2015 рік.

3. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2015 рік.

4. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії за 2015 рік. Затвердження висновків ревізійної комісії за 2015 рік.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік. Визначення порядку покриття збитків Товариства.

6. Про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради.

7. Обрання членів наглядової ради Товариства.

8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами та головою наглядової ради; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.

9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом  одного року, та надання повноважень на укладання таких  угод.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн.)

Найменування показника

Період (тис.грн)

2015 рік

2014 рік

Усього активів

11450

11265

Основні засоби

4111

4207

Довгострокові фінансові інвестиції

 

 

Запаси

2586

2176

Сумарна дебіторська заборгованість

4732

4870

 

Грошові кошти та їх еквіваленти

21

12

Нерозподілений прибуток (збиток)

(9907)

(9910)

Інший додатковий капітал

2394

2394

Статутний капітал

4000

4000

Довгострокові зобов'язання

 

 

Поточні зобов'язання

15156

14781

Чистий прибуток (збиток)

(3513)

(3516)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

16000

16000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

 

 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

 

 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

13

13

 

Для участі у Зборах необхідно мати при собі документи, що ідентифікують особу та підтверджують право участі акціонерів (представників акціонерів) у Зборах.

З документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери мають можливість ознайомитись у робочі дні з 14:00 год. до 17:00 год. за адресою: Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул. Вокзальна, 1 в кабінеті директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРИВОРІЗЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ № 1" (на 2-му поверсі виробничого корпусу хлібозаводу № 2 підприємства (кімната № 1), а також в день зборів в місці проведення зборів до закінчення здійснення реєстрації. Посадовою особою відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є директор ПАТ "КРИВОРІЗЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ №1" Царенко Павло Петрович.

Наглядова рада

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Царенко Павло Петрович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 14.03.2016
(дата)