Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 28.04.2015
Дата публікації 13.03.2015 12:55:36
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "КРИВОРІЗЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ № 1"
Юридична адреса* 50051, Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул.Вокзальна, 1
Керівник* Царенко Павло Петрович - Директор. Тел: (056)405-37-23
E-mail* dima@krhleb.dp.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИВОРІЗЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ №1" (код ЄДРПОУ 00381516), місцезнаходження якого: 50051, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вулиця Вокзальна, 1, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться "28" квітня 2015 року об 11:20 год. за адресою місцезнаходження Товариства (50051, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вулиця Вокзальна, 1) в приміщенні залу-засідань ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРИВОРІЗЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ № 1" (2-й поверх адміністративного корпусу хлібозаводу № 2, кімната № 5). Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) буде здійснюватись "28" квітня 2015 року з 10:45 год. до 11:15 год. за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - "22" квітня 2015 року. Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування): 1. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів, обрання членів лічильної комісії, затвердження регламенту. 2. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2014 рік. 3. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2014 рік. 4. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії за 2014 рік. Затвердження висновків ревізійної комісії за 2014 рік. 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік. Визначення порядку покриття збитків Товариства. 6. Про припинення повноважень членів наглядової ради. 7. Обрання членів наглядової ради Товариства. 8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами та головою наглядової ради; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради. 9. Про припинення повноважень членів ревізійної комісії. 10. Обрання членів ревізійної комісії. 11 Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод. Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн.) Найменування показника Період (тис.грн) 2013 рік 2014 рік Усього активів 11212 11265 Основні засоби 4323 4207 Довгострокові фінансові інвестиції - - Запаси 1687 2176 Сумарна дебіторська заборгованість 5172 4870 Грошові кошти та їх еквіваленти 30 12 Нерозподілений прибуток (збиток) (9145) (9910) Інший додатковий капітал 2394 2394 Статутний капітал 4000 4000 Довгострокові зобов'язання - - Поточні зобов'язання 13963 14781 Чистий прибуток (збиток) (2751) (3516) Середньорічна кількість акцій (шт.) 16000 16000 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - - Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - - Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 19 13 Для участі у Зборах необхідно мати при собі документи, що ідентифікують особу та підтверджують право участі акціонерів (представників акціонерів) у Зборах. З документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери мають можливість ознайомитись у робочі дні з 14:00 год. до 17:00 год. за адресою: Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул. Вокзальна, 1 в кабінеті директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРИВОРІЗЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ № 1" (на 2-му поверсі виробничого корпусу хлібозаводу № 2 підприємства (кімната № 1), а також в день зборів в місці проведення зборів до закінчення здійснення реєстрації. Посадовою особою відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є директор ПАТ "КРИВОРІЗЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ №1" Царенко Павло Петрович. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у Бюлетені "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 48 від 12.03.2015р. Директор ПАТ "КРИВОРІЗЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ №1" П.П. Царенко
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Царенко Павло Петрович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 13.03.2015
(дата)