Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 12.03.2014
Дата публікації 18.03.2014 10:27:56
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Криворізький хлібокомбінат № 1"
Юридична адреса* 50051, Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул.Вокзальна, 1
Керівник* Царенко Павло Петрович - Директор. Тел: (056)405-37-23
E-mail* dima@krhleb.dp.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИВОРІЗЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ №1»
(код ЄДРПОУ 00381516),
місцезнаходження якого: 50051, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, Дзержинський район, вулиця Вокзальна, 1, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться «30» квітня 2014 року об 11:20 год. за адресою місцезнаходження Товариства (50051, Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул. Вокзальна, 1) в приміщенні залу-засідань ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЗЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ № 1» (2-й поверх адміністративного корпусу хлібозаводу № 2, кімната № 5).
Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) буде здійснюватись «30» квітня 2014 року з 10:45 год. до 11:15 год. за місцем проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - «24» квітня 2014 року (на 24 годину).
Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів, обрання членів лічильної комісії, затвердження регламенту.
2. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2013 рік.
3. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2013 рік.
4. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії за 2013 рік. Затвердження висновків ревізійної комісії за 2013 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік. Визначення порядку покриття збитків Товариства.
6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн.)
Найменування показника Період (тис.грн)
2013 рік 2012 рік
Усього активів 11212 16156
Основні засоби 4323 4366
Довгострокові фінансові інвестиції -
Запаси 1687 1728
Сумарна дебіторська заборгованість 5172 10048
Грошові кошти та їх еквіваленти 30 14
Нерозподілений прибуток (збиток) (9145) (8038)
Інший додатковий капітал 2394 2394
Статутний капітал 4000 4000
Довгострокові зобов'язання -
Поточні зобов'язання 13963 17800
Чистий прибуток (збиток) (2751) (2983)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 16000 16000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 19 95

Для участі у зборах необхідно мати при собі документи що підтверджують право участі в зборах акціонерів (представників акціонерів).
З документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери мають можливість ознайомитись у робочі дні з 14:00 год. до 17:00 год. за адресою: Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул. Вокзальна, 1 в кабінеті директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЗЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ № 1» (на 2-му поверсі виробничого корпусу хлібозаводу № 2 підприємства (кімната № 1), а також в день зборів в місці проведення зборів до закінчення здійснення реєстрації. Посадовою особою відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є директор ПАТ «КРИВОРІЗЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ №1» Царенко Павло Петрович.
Директор ПАТ «КРИВОРІЗЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ №1» П.П. Царенко
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Царенко Павло Петрович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 18.03.2014
(дата)