Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 12.04.2013
Дата публікації 09.03.2013 14:06:56
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Криворізький хлібокомбінат №1"
Юридична адреса* м.Кривий Ріг, вул Вокзальна, 1, поштовий індекс 50051
Керівник* Царенко Павло Петрович - Директор. Тел: 0564042156
E-mail* buh@hlebokom.dp.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Публічне акціонерне товариство «Криворізький хлібокомбінат №1»
місцезнаходження якого: 50051, Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул. Вокзальна, 1, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться «12» квітня 2013 року об 11.20 годині за адресою місця знаходження товариства (50051, Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул.Вокзальна, 1) в приміщенні залу-засідань (кімната № 5) Публічного акціонерного товариства «Криворізький хлібокомбінат № 1» (2-й поверх адміністративного корпусу хлібозаводу № 2).
Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) буде здійснюватись «12» квітня 2013 року з 10.45 до 11.15 години за місцем проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - «08» квітня 2013 року (на 24 годину).

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, обрання членів лічильної комісії, затвердження регламенту.
2. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2012 рік.
3. Розгляд звіту виконавчого органу товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2012 рік.
4. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії за 2012 рік. Затвердження висновків ревізійної комісії за 2012 рік.
5. Затвердження річного звіту товариства за 2012 рік. Визначення порядку покриття збитків товариства.
6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод.

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис.грн.)
Найменування показника Період (тис.грн)
2012 рік 2011 рік
Усього активів 16156 15815
Основні засоби 4366 4178
Довгострокові фінансові інвестиції - 6053
Запаси 1728 405
Сумарна дебіторська заборгованість 10048 5004
Грошові кошти та їх еквіваленти 14 175
Нерозподілений прибуток (збиток) (8038) (5055)
Інший додатковий капітал 2394 2394
Статутний капітал 4000 4000
Довгострокові зобов'язання - 3246
Поточні зобов'язання 17800 11230
Чистий прибуток (збиток) (2983) (1876)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 16000 16000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 95 142

Для участі у зборах необхідно мати при собі документи що підтверджують право участі в зборах акціонерів (представників акціонерів).
З документами необхідними для прийняття рішень по порядку денному, акціонери мають можливість ознайомитись у робочі дні з 14:00 години до 17:00 години за адресою: Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул.Вокзальна, 1 в кабінеті директора Публічного акціонерного товариства «Криворізький хлібокомбінат № 1» (на 2-му поверсі виробничого корпусу хлібозаводу № 2 підприємства (кімната № 1), а також в день зборів в місці проведення зборів до закінчення здійснення реєстрації. Посадовою особою відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є директор ПАТ «Криворізький хлібокомбінат №1» Царенко Павло Петрович.
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті “Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 43 від 04.03.2013р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Царенко Павло Петрович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 09.03.2013
(дата)