Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 03.08.2012
Дата публікації 03.08.2012 07:33:24
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Криворізький хлібокомбінат №1"
Юридична адреса* м.Кривий Ріг, вул Вокзальна, 1, поштовий індекс 50051
Керівник* Царенко Павло Петрович - Голова правління. Тел: 0564042156
E-mail* buh@hlebokom.dp.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Публічне акціонерне товариство «Криворізький хлібокомбінат № 1» (місцезнаходження: 50051, Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул.Вокзальна, 1) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться об 11-30 годині 06 вересня 2012 року за адресою: 50051, Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул.Вокзальна, 1 в приміщенні залу-засідань підприємства Публічного акціонерного товариства «Криворізький хлібокомбінат № 1» (2-й поверх адміністративного корпусу хлібозаводу № 2).
Реєстрація акціонерів та довірених осіб акціонерів буде проходити з 10-15 до 11-15 години у день скликання та за місцем проведення загальних зборів.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину 31 серпня 2012 року у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
Порядок денний
(перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, обрання членів лічильної комісії, затвердження регламенту.
2. Затвердження нової редакції Статуту товариства.
3. Затвердження внутрішніх положень товариства.
4. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради, обрання членів Наглядової ради Товариства.
5. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами та головою Наглядової ради; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.
6. Утворення виконавчого органу Товариства.
7. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії. Обрання членів Ревізійної комісії.
8. Про скасування рішень загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Криворізький хлібокомбінат № 1», які відбулися 25.03.2011 року (протокол №1), які стосуються переведення випуску іменних цінних паперів документарної форми існування у бездокументарну форму існування та рішень, що з ними пов’язані.
9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством в період між проведенням загальних зборів акціонерів, та надання повноважень на укладання таких угод.

При здійснені процедури реєстрації учасників Загальних Зборів акціонерів кожний акціонер повинен при собі мати документи, що посвідчують особу (паспорт). Для довіреної особи (представника) акціонера додатково до цього мати довіреність на право представляти акціонера на Загальних Зборах, яка оформлена згідно з чинним законодавством.
З документами, необхідними для прийняття рішень по порядку денному, акціонери мають право ознайомитись за адресою: Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул.Сиволапа, 47 в кабінеті бухгалтерії Публічного акціонерного товариства «Криворізький хлібокомбінат № 1» (на 1-му поверсі виробничого корпусу хлібозаводу № 1 підприємства) в робочі дні тижня з 10 до 17 години. Контактна особа з приводу надання інформації та документів з вищезазначеного питання голова правління ПАТ «Криворізький хлібокомбінат № 1» Царенко П.П..

Довідки можна отримати за телефоном: (056) 404-21-56, (067)6385127.
Правління ПАТ «Криворізький хлібокомбінат № 1».
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Царенко Павло Петрович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 03.08.2012
(дата)