Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 00381516
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИВОРIЗЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ № 1"
Дата, на яку складено інформацію: 24.04.2020
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Подивитися