Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИВОРIЗЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ N 1" - 00381516

Регулярна інформація за 2018 рік
Кількість розміщень за звітний період: 1
Дата першого розміщення: 2019-02-27 10:56:30
Дата останнього розміщення: 2019-02-27 10:56:30

Склад регулярної інформації

Титульний аркуш Переглянути
Зміст Переглянути
Основні відомості про емітента Переглянути
Інформація щодо посади корпоративного секретаря(для акціонерних товариств) Переглянути
Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента Переглянути
Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента Переглянути
Інформація про загальні збори акціонерів Переглянути
Інформація про випуски акцій емітента Переглянути
Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) Переглянути
Інформація щодо вартості чистих активів емітента Переглянути
Інформація про зобов'язання емітента Переглянути
Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду Переглянути
Інформація про стан корпоративного управління Переглянути
Річна фінансова звітність підприємства згідно наказу Міністерства фінансів від 07.02.2013 №73 Переглянути